Algemene Voorwaarden en privacybeleid Herdenkgeschenk

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING

1.1 Onder Herdenkgeschenk te Venlo wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan het bedrijf geregistreerd in het handelsregister onder nummer 66211379 handelend onder de naam Herdenkgeschenk te Venlo, gevestigd en kantoorhoudend te Venlo.

1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden begrepen in wiens opdracht en voor wiens rekening door Herdenkgeschenk te Venlo goederen of diensten worden geleverd.

 

ARTIKEL 2: ALGEMENE TOEPASSING

2.1 Met deze leveringsvoorwaarden, ingaande 1 september 2016, vervallen alle voorgaande voorwaarden en bepalingen.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en werkzaamheden van Herdenkgeschenk te Venlo.

2.3 Voorwaarden van de opdrachtgever maken alleen deel uit van de overeenkomst voor zover deze voorwaarden door Herdenkgeschenk te Venlo uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit schriftelijk door Herdenkgeschenk te Venlo is bevestigd. Bovendien is Herdenkgeschenk te Venlo te allen tijde gerechtigd, zowel voor als na het aanvaarden van de opdracht, zekerheid te verlangen van de opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdracht niet aanvaard wordt dan wel als niet gegeven wordt beschouwd.

 

ARTIKEL 3: TOT STANDKOMEN OVEREENKOMST

3.1 Elke offerte is vrijblijvend, tenzij daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald. Mochten de in de offertes genoemde aantallen, formaten, gewichten, data of andere gegevens gewijzigd worden of bij de uitvoering van een opdracht afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebrachte offerte, dan behoudt Herdenkgeschenk te Venlo – ook wanneer reeds een opdrachtbevestiging mocht hebben plaatsgevonden – zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van de opdrachtgever het gewijzigde of afwijkende in rekening te brengen tegen de daarvoor dan geldende prijs en verplicht de opdrachtgever zich tot betaling daarvan.

3.2 Offertes zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Herdenkgeschenk te Venlo aanvaardt voor de juistheid daarvan geen enkele aansprakelijkheid.

3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Herdenkgeschenk te Venlo de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

3.4 Alle offertes vervallen 14 dagen na dagtekening.

3.5 Bij samengestelde prijsopgaven en/of gehanteerde staffelprijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

3.6 Bij grote oplages verzoeken wij de materialen zelf aan te leveren, waarna we eerst een proefdruk zullen maken en u een offerte toe laten komen. Gaat u akkoord met de proefdruk en offerte dan ontvangen wij graag de door u getekende offerte retour, en verzoeken wij om een aanbetaling te doen van 50%. Na ontvangst van de aanbetaling zullen we pas overgaan tot het maken van het product. Na aflevering van het product ontvangt u een factuur van het resterende verschuldigde bedrag. Wij verzoeken u dan ook om het verschuldigd bedrag binnen 14 dagen aan ons over te maken onder vermelding van het factuurnummer.

 

ARTIKEL 4: PRIJZEN

4.1 Alle prijzen zijn op aanvraag en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 Alle door Herdenkgeschenk te Venlo gehanteerde prijzen zijn exclusief verzendkosten, mits anders is afgesproken of staat vermeld. Indien op verzoek van opdrachtgever goederen geleverd worden dan zullen de kosten ten laste voor opdrachtgever komen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken.

4.3 Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte geldende materiaalprijzen, loonkosten, belastingen alsmede valutaverhogingen ofwel, ingeval geen offerte is gedaan, op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende materiaalprijzen, loonkosten, belastingen alsmede valutaverhogingen.

4.4 Indien ten gevolge van wijziging in de opdracht door de opdrachtgever de kosten voor Herdenkgeschenk te Venlo stijgen, is Herdenkgeschenk te Venlo gerechtigd deze meerdere kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.

4.5 Bij nabestelling van een werk is Herdenkgeschenk te Venlo verplicht, zo hij het niet meer tegen de oude prijs kan leveren, hiervan aan de opdrachtgever kennis te geven alvorens tot uitvoering over te gaan.

 

ARTIKEL 5: EIGENDOM/AUTEURSRECHTEN

5.1 Onder ontwerpen wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan alle ontwerpen, dtp-opmaken, tekeningen/illustraties, schetsen, bestekken, modellen, foto’s, teksten of andere digitale druk-/werkbestanden door Herdenkgeschenk te Venlo vervaardigd, al dan niet in opdracht van opdrachtgever.

5.2 Op alle ontwerpen die door Herdenkgeschenk te Venlo zijn vervaardigd, al dan niet in opdracht van opdrachtgever, rust auteursrecht. Het is niet toegestaan ontwerpen of delen van ontwerpen te gebruiken, kopiëren, te wijzigen, voor andere doeleinden te gebruiken, af te drukken of op enige andere wijze te reproduceren -zowel digitaal als fysiek- zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5.3 Het aanleveren van hoge resolutie digitale bestanden in welke vorm dan ook is nimmer onderdeel van de prijs voor ontwerp, jpeg-opmaak, jpeg-handling, illustraties, fotografie, teksten en soortgelijke werkzaamheden tenzij vooraf uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

5.4 Alle ontwerpen die Herdenkgeschenk te Venlo in het kader van de uitvoering van de overeenkomst heeft vervaardigd, blijven eigendom van Herdenkgeschenk te Venlo, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of derden ter hand zijn gesteld en ongeacht of opdrachtgever heeft betaald voor het vervaardigen daarvan.

5.5 Herdenkgeschenk te Venlo heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten en promotie.

 

ARTIKEL 6: AFKOOP BESTANDEN/AUTEURSRECHT

6.1 Digitale drukbestanden en/of werkbestanden en/of auteursrecht kan worden afgekocht tegen een schriftelijk overeengekomen tarief.

6.2 Onder drukbestand wordt verstaan een hoge resolutie jpeg-bestand, indien nodig voorzien van benodigde afloop en snijtekens.

6.3. Onder werkbestand wordt verstaan het bestand waarin het ontwerp geproduceerd is; Illustrator-, Indesign- en/of Photoshopbestanden en/of websiteprogrammatuur. Hieronder kunnen ook Word-, Excel- en/of Powerpointbestanden vallen.

6.4 Bij de afkoop van druk- en/of werkbestanden worden na betaling van het overeengekomen bedrag de overeengekomen bestanden aangeleverd volgens bovenstaande specificaties. Het auteursrecht en eigendom blijft te allen tijde bij Herdenkgeschenk te Venlo, er wordt bij overeenkomst schriftelijk vastgelegd voor welke doeleinden opdrachtgever bestanden mag gebruiken en er mogen zonder schriftelijke toestemming van Herdenkgeschenk te Venlo geen wijzigingen aangebracht word

6.5 Bij afkoop van auteursrecht/eigendom krijgt opdrachtgever na betaling van de overeengekomen prijs de volledige rechten en vrijheid over de ontwerpen inclusief aanlevering van de digitale werkbestanden.

6.6 In geval van niet overeengekomen gebruik dan wel ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Herdenkgeschenk te Venlo recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder enig ander recht te verliezen.

 

ARTIKEL 7: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 Herdenkgeschenk te Venlo spant zich ervoor in om aan haar gegunde opdrachten zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende Herdenkgeschenk te Venlo kan en mag worden verwacht.

7.2 De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de Herdenkgeschenk te Venlo mogelijk te maken, zoals zorgdragen voor het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, bestanden en/of materialen, waarvan Herdenkgeschenk te Venlo aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

7.3 De opdrachtgever vrijwaart Herdenkgeschenk te Venlo voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen, bestanden en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

7.4 Herdenkgeschenk te Venlo is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Als meerwerk wordt beschouwd al datgene dat Herdenkgeschenk te Venlo, hetzij op verzoek of last van de opdrachtgever, hetzij naar eigen inzicht moet verrichten boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden.

7.5 Herdenkgeschenk te Venlo is gerechtigd om opdrachten of een onderdeel daarvan uit te laten voeren door derden.

7.6 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat afwijkingen noodzakelijk of wenselijk zijn, kan Herdenkgeschenk te Venlo de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Daarmee gepaard gaande prijsaanpassing zal in overleg tussen partijen geschieden met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

7.7 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de ontwerper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, bestanden en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

7.8 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Herdenkgeschenk te Venlo, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt.

 

ARTIKEL 8: TELEFONISCHE OPDRACHTEN

8.1 Voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten aanvaardt Herdenkgeschenk te Venlo geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door Herdenkgeschenk te Venlo zijn bevestigd. De schriftelijke bevestiging door Herdenkgeschenk te Venlo is bindend tussen partijen.

 

ARTIKEL 9: ZET- EN DRUKPROEVEN

9.1 De opdrachtgever kan druk- en/of digitale proeven ontvangen indien hij/zij daarom verzoekt. Kosten van proeven komen te allen tijde ten laste van opdrachtgever mits anders is afgesproken.

9.2 Digitale proeven zijn geen drukproeven, uitvoering en kleuren kunnen onder andere onder invloed van materiaal afwijken.

9.3 Wijzigingen in proeven kunnen leiden tot verhoging van de ontwerp- en/of opmaakkosten. Herdenkgeschenk te Venlo is gerechtigd deze kosten in rekening te brengen aan opdrachtgever.

9.4 Niet of niet tijdig akkoord geven op aangeleverde proeven kan vertraging opleveren in de leveringstermijn, Herdenkgeschenk te Venlo is nimmer aansprakelijk voor hier uit voortvloeiende kosten noch is dit een geldige reden tot tegemoetkoming en/of annulering van de opdracht.

9.5 Herdenkgeschenk te Venlo is niet aansprakelijk voor afwijkingen, (type-)fouten en/of gebreken, door of namen of op andere wijze aangeleverde materialen en/of aangeleverde digitale bestanden. Kosten voor herdruk/ herproductie komen te allen tijde voor rekening van opdrachtgever.

9.6 Herdenkgeschenk te Venlo is niet aansprakelijk voor fouten die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever gecontroleerde en/of voor akkoord bevonden proeven, kosten voor herdruk/ herproductie zijn te allen tijde voor rekening van opdrachtgever.

9.7 Herdenkgeschenk te Venlo berekend € 25,- exclusief btw opstartkosten. Dit is voor de digitale opmaak + instelkosten + mal maken om het product te laser graveren of te borduren. Bij een repeatorder van precies het zelfde product qua opzet van tekst of logo zijn het eenmalige kosten. Bij alle nieuwe bestellingen van andere producten en of hetzelfde product met andere opzet qua tekst of logo zullen er opnieuw opstartkosten in rekening worden gebracht.. Ook kunnen wij vectorbestanden maken afhankelijk van het logo berekenen wij een beginnend start prijs vanaf € 60,- exclusief btw. Alle gemaakte vectorbestanden blijven in het bezit van Herdenkgeschenk.

 

ARTIKEL 10: LEVERINGSTERMIJN

10.1 Levering voor laser graveren , respectievelijk uitvoering, geschiedt binnen de daarvoor normaal benodigde tijd van ca. 3-5 werkdagen. Levering voor onze borduurservice geschiedt binnen 10-14 werkdagen. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kan hiertoe het overwerk en andere gemaakte kosten extra in rekening worden gebracht.

10.2 Overeengekomen leveringstermijnen zijn altijd bij benadering aangegeven en nimmer als dwingende termijnen aan te merken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de overeengekomen termijn als dwingend te beschouwen is. Overschrijding van de termijn geeft de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te beëindigen, betaling van de facturen achterwege te laten of schadevergoeding te eisen.

10.3 Indien Herdenkgeschenk te Venlo ten gevolge van overmacht niet of niet tijdig kan leveren, heeft Herdenkgeschenk te Venlo het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever gehouden te zijn. Overmacht is aanwezig in alle gevallen dat het overschrijden van de levertijd niet te wijten is aan de schuld van Herdenkgeschenk te Venlo. Als voorbeeld van overmacht geldt onder meer: storing in het bedrijf van Herdenkgeschenk te Venlo of van toeleveranciers van Herdenkgeschenk te Venlo, het te laat aanleveren van materialen door toeleveranciers en/of opdrachtgever van Herdenkgeschenk te Venlo, werkstaking bij Herdenkgeschenk te Venlo of haar toeleveranciers.

10.4 Overeengekomen leveringstermijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken of te bezorgen materiaal e.d. op de overeengekomen tijd bij Herdenkgeschenk te Venlo wordt afgeleverd. Indien ten gevolge van niet tijdige levering de uitvoering van een opdracht binnen de overeengekomen termijn slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk en/of expresse bestellingen zal Herdenkgeschenk te Venlo daartoe zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen daarvoor ontstane extra kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. Bij niet tijdige aflevering is Herdenkgeschenk te Venlo gerechtigd de datum van uitvoering nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van het materiaal bij Herdenkgeschenk te Venlo dient te geschieden door de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 11: LEVERINGEN

11.1 Materiaal of goederen die de opdrachtgever bij Herdenkgeschenk te Venlo bezorgd of heeft laten bezorgen, verblijven bij Herdenkgeschenk te Venlo voor risico van de opdrachtgever. Herdenkgeschenk te Venlo is nimmer aansprakelijk voor schade aan of door dit materiaal of deze goederen toegebracht.

11.2 Op welke wijze hoe het transport ook geschiedt, zelfs al gebeurt dit door Herdenkgeschenk te Venlo. Het risico gaat over op het moment dat de goederen het magazijnen van Herdenkgeschenk verlaten. Bij leveringen aan consumenten gaat het risico over op het ogenblik dat de consument de bestelling in ontvangst neemt.

11.3 Herdenkgeschenk te Venlo is gerechtigd 10% meer of minder te leveren dan overeengekomen zonder dat de opdrachtgever hieraan enig recht kan ontlenen, doch de opdrachtgever is verplicht het in dit kader meer geleverde af te nemen en te betalen. Aan de door Herdenkgeschenk te Venlo te leveren goederen zijn geringe toleranties der maatvoering en kleur inherent. Dergelijke toleranties leveren geen tekortkoming van Herdenkgeschenk te Venlo op. Herdenkgeschenk te Venlo is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

11.4 Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van verzending voor risico van de opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de koper aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering), tijdens het vervoer geleden. Bij aankomst van de goederen of het materiaal dient de opdrachtgever zich te overtuigen van de staat waarin de goederen of het materiaal zich bevind(en)(t). Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient de opdrachtgever alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen.

11.5 Wanneer door Herdenkgeschenk te Venlo verkochte goederen of aangeboden diensten na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende 10 dagen ter beschikking van de opdrachtgever. De goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van de opdrachtgever. Na voorgenoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname verschuldigd zou zijn, van de opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten.

 

ARTIKEL 12: BETALINGSCONDITIES

12.1 Alle betalingen moeten aan Herdenkgeschenk te Venlo geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder enige aftrek of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.2 Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling bij gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen met uitzondering van opdrachten waarbij vooraf niet te voorzien was dat deze langere verwerkingstijd zouden vergen. In dat geval is Herdenkgeschenk te Venlo gerechtigd aan het einde van iedere kalendermaand de uitgevoerde werkzaamheden en/of deelleveringen te factureren.

12.3 Indien een factuur niet betaald is op de vervaldag zal de opdrachtgever vanaf die datum aan Herdenkgeschenk te Venlo verschuldigd zijn een rente van 2% per maand, zonder dat hiertoe een ingebrekestelling vereist is.

12.4 De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid ten gevolge van alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is krachtens eventuele andere facturen.

12.5 Alle kosten voor gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incasso zijn voor rekening van de opdrachtgever, en worden gefixeerd op minimaal €350,-

12.6 Betaling door de opdrachtgever van een deel van het verschuldigde komt eerst in mindering op verschuldigde rente en kosten.

12.7 Herdenkgeschenk te Venlo is, in het geval deze goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Herdenkgeschenk te Venlo besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Herdenkgeschenk te Venlo ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

 

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1 Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Herdenkgeschenk te Venlo met hem/haar is aangegaan, blijven de geleverde goederen eigendom van Herdenkgeschenk te Venlo, onverminderd de verplichtingen van de opdrachtgever tot tijdige betaling, zulks tot meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichtingen.

13.2 Herdenkgeschenk te Venlo is bevoegd de goederen zonder enige ingebrekestelling bij overschrijding van de vervaltermijn terug te vorderen. De opdrachtgever is verplicht de goederen op de eerste vordering van Herdenkgeschenk te Venlo onverwijld aan deze terug te geven: de kosten van teruggave zijn voor rekening van de opdrachtgever. De koper stelt Herdenkgeschenk te Venlo op eerste verzoek in de gelegenheid de door Herdenkgeschenk te Venlo geleverde goederen bij de opdrachtgever terug te halen. Herdenkgeschenk te Venlo heeft het recht alle ruimtes van de koper waar mogelijkerwijs goederen van Herdenkgeschenk te Venlo staan te betreden.

 

ARTIKEL 14: GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

14.1 De opdrachtgever heeft geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen en/of schadevergoeding vanwege gebrekkige levering. De opdrachtgever draagt het risico voor alle directe of indirecte schade ontstaan door de geleverde goederen dan wel verrichte werkzaamheden of gegeven adviezen.

14.2 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Herdenkgeschenk te Venlo beperkt tot het bedrag dat aan de opdrachtgever netto gefactureerd is ter zake van de goederen en/of diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens, bestanden of materialen of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 

14.3 Herdenkgeschenk te Venlo is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken die niet binnen de 24 uren na ontvangst van de levering en per aangetekend schrijven of e-mail door de klant aan haar zijn kenbaar gemaakt met een gedetailleerde en volledige opsomming van de gebreken. Zichtbare gebreken kunnen op geen enkel ogenblik de aansprakelijkheid van Herdenkgeschenk in het gedrang brengen of aanleiding geven tot enige schadevergoeding wanneer de goederen door de klant in gebruik werden genomen.

 

ARTIKEL 15: AFWIJKINGEN

15.1 Geringe afwijkingen in afmeting, kwaliteit, kleur, hardheid, enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan nimmer op enkele exemplaren worden afgekeurd.

 

ARTIKEL 16: RECLAMEREN

16.1 Reclames moeten schriftelijk binnen 14 dagen na de ontvangst der goederen respectievelijk het verrichten van werkzaamheden in bezit van Herdenkgeschenk te Venlo zijn. Na verloop van deze termijn van 14 dagen zullen de geleverde goederen, respectievelijk diensten, geacht worden in goede staat te zijn ontvangen.

16.2 Reclames betreffende factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij ons te worden ingediend.

16.3 Bij niet tijdig indienen van elk soort reclame verbeurt de koper het recht op reclame.

16.4 Reclames geven niet het recht aan de opdrachtgever om zijn/haar betalingsverplichting op te schorten of achterwege te laten.

16.5 Herdenkgeschenk te Venlo is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- of telfouten of onduidelijkheden in offertes of opdrachtbevestigingen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachten of opdrachtbevestigingen geldt de uitleg van Herdenkgeschenk te Venlo als bindend.

 

ARTIKEL 17: COULANCE

17.1 Eventuele afwijkingen van de voorwaarden ten gunste van de opdrachtgever, door Herdenkgeschenk te Venlo te eniger tijd toegepaste voordelen voor de opdrachtgever, geven de opdrachtgever nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van zulk een afwijking, als voor hem/haar vaststaand, voor zich op te eisen.

 

ARTIKEL 18: VOLLEDIGHEID

18.1 Hoewel Herdenkgeschenk te Venlo streeft naar volledigheid en nauwkeurigheid van de opgaven van aantallen en prijzen, aanvaardt Herdenkgeschenk te Venlo geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en/of juistheid van de door haar verstrekte gegevens.

 

ARTIKEL 19: ANNULERING

19.1 Indien een opdracht van 1 tot 14 dagen voor de overeengekomen begindatum van bezorging, verzending of uitvoering wordt geannuleerd om welke reden dan ook, heeft Herdenkgeschenk te Venlo het recht boven de gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten van derden, 50% van het oorspronkelijk te factureren bedrag in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT

20.1 Op overeenkomsten tussen Herdenkgeschenk te Venlo en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle prijzen op de website van Herdenkgeschenk te Venlo zijn op aanvraag en exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

 

PRIVACYBELEID HERDENKGESCHENK

Geheimhouding van persoonsgegevens

Herdenkgeschenk hecht veel belang aan de geheimhouding van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden overeenkomstig de bepalingen van de wet op de bescherming van gegevens uitsluitend met uw medeweten gebruikt, om u bestelling te verwerken. Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via ons contactformulier op onze website of stuur een e-mail naar info@herdenkgeschenk.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Onder Herdenkgeschenk wordt verstaan het bedrijf Herdenkgeschenk geregistreerd in het handelsregister onder nummer 66211379 handelend onder de naam Herdenkgeschenk Alexander van Parmastraat 61 te Venlo, info@herdenkgeschenk.nl. Herdenkgeschenk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens die wij verwerken: Herdenkgeschenk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u invoert door een aanvraag te plaatsen op deze website middels het contactformulier, in correspondentie en telefonisch

Herdenkgeschenk gebruikt uw persoonsgegevens alleen op (bijv. naam, e-mail, enz.) om u bestelling uit te voeren en uw bestelling te verzenden en te factureren. Mochten wij vragen hebben om ook zo met u in contact te treden als dit nodig mocht zijn. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt om alles netjes en zakelijk af te handelen. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Herdenkgeschenk bewaart uw persoonsgegevens, om administratieve redenen, 7 jaar in verband met de wet Fiscale Bewaarplicht Belastingdienst. Uw persoonsgegevens vallen onder de basisgegevens.

Voor persoons- en bedrijfsgegevens door ons gebruikt voor het ontwerpen van uw uitingen (drukbestanden) hanteren wij een langdurige bewaartermijn zodanig de bestanden bruikbaar zijn voor de huidige software. Indien bewaarde bestanden enkele jaren niet gebruikt worden dan behouden we ons het recht de bestanden te verwijderen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google”). Herdenkgeschenk gebruikt gegevens van Google Analytics om de website voor de bezoekers te verbeteren. Op basis van deze gegevens worden laadtijden verkort, de navigatie vereenvoudigd en inhouden gegenereerd die voor de bezoekers interessant zijn.

Google Analytics gebruikt zgn. „cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om voor de websitebeheerder over de website-activiteiten rapporten samen te stellen en om meer diensten te verzamelen die in verband staan met het website- en internetgebruik. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres relateren aan andere gegevens van Google.

U kunt de installatie van de cookies met een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen, maar wij maken er u echter attent op dat u in dit geval niet alle functies van deze website in hun volle omvang zal kunnen gebruiken. Door het gebruik van deze website, verklaart u zich akkoord met de verwerking van de gegevens die door Google op de hierboven beschreven manier en met het hierboven genoemde doel over u werden verzameld.

Wijzigingen in de Privacyverklaring:

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Laatste wijziging: 25 mei 2018